PRODUCENTANSVAR

Vi på TEXA Design ägnar miljöfrågorna stort intresse och försöker alltid välja välja material med så liten negativ miljöpåverkan som tekniken tillåter. Det gäller både vid tillverkning, frakt och försäljning.

Numera kräver lagen att alla uttjänta el-produkter återvinns. Det står bland annat att det är förbjudet att deponera eller förbränna el-produkter utan föregående behandling. För att din TEXA-produkt skall få ett korrekt omhändertagande är vi anslutna till Elretur. 

Avveckling av produkten
Ur miljösynpunkt är det i allas vårt intresse att dina elprodukter omhändertas på ett riktigt sätt. Därför ser Elretur till att ingående komponenter som exempelvis elektriska komponenter omhändertas på, ett för miljön, riktigt sätt.

Hushåll/privatpersoner:
kan utan kostnad lämna produkten till kommunens återvinningscentral

Företag, organisationer, offentlig sektor:
för dessa finns en mottagningsplats i varje kommun. Ring din kommun eller se vilken plats som gäller för din kommun på www.el-kretsen.se hur och var hushåll och verksamheter kan lämna in elavfall.